فواید ثبت برند و علامت تجاری

امروزه افراد بسیار زیادی در این حوزه فعالیت کرده و به شرکت ها و کسب و کارها کمک می کنند تا بتوانند با سرعت بسیار زیادی نشان تجاری خود را به ثبت برسانند. در صورتی که اشکالی در ضمیمههای ارسال شده یا مجتوای اظهارنامه باشد، کارشناس سامانه یک اخطار رفع نقص را برای متقاضی ارسال میکند و او ۳۰ روز فرصت دارد تا نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و بار دیگر از بخش ارائهی اظهارنامه و زیرمجموعهی درخواست پاسخ به اخطار نسبت به ارسال مدارک صحیح اقدام کند. کسی که نام تجاری را ثبت می کند، با ثبت آن، مطمئن است که هیچ کس دیگری، حق استفاده از آن نام و نشان را ندارد. کلماتی در زندگی روزمره ما وجود دارند که امکان دارد بارها از آن ها در طول روز استفاده شود . و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. هـ ـ عین یا به طرز گمراهکنندهای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. This content has been created with the help of GSA Content Generator Demoversion!

ثبت برند تجاری

شخص متقاضی ثبت برند و ثبت علامت تجاری باید در هر زمینه ای که مجوز فعالیت دارد علامت را در همان زمینه ثبت کند. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که بهلحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر میکند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل میکند. د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بینالدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود. This post has been created by GSA Content Generator Demoversion!

ثبت نشان تجاری

متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور میفرستد. درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار میشود. اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر میکند. درصورتی که ثابت شود قوهقهریه مانع استفاده از علامت شدهاست، ثبت علامت لغو نمیشود. زمان و هزینه ثبت علائم تجاری به چه صورت است؟ به استناد ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری تنها دادگاه های کیفری ۲ تهران صالح به رسیدگی به دعاوی کیفری علائم تجاری می باشد. و چنانچه امر مزبور در دادگاههای شهرستان طرح شود ، نیابت دادن جهت انجام تحقیقات مقدماتی به شهرستان بلا اشکال است اما جهت اتخاذ تصمیم نهایی بایستی به دادگاه کیفری تهران ارجاع گردد. This article was written with the help of GSA Content Generator Demoversion.

اما پس از طی شدن مراحل تحقیقات مقدماتی پرونده به دادگاه کیفری ۲ تهران جهت صدور رای ارجاع می گردد. مرحله دادگاه،دومین مرحله رسیدگی کیفری میباشد که پس از اینکه تحقیقات مقدماتی و آماده سازی پرونده در دادسرا صورت گرفت ، پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری ارجاع می شود. مرحله دادسرا اولین مرحله رسیدگی کیفری میباشد که تحقیقات مقدماتی در آن صورت می گیرد و به عبارتی پرونده آماده صدور رای می گردد.در دعاوی علائم تجاری نیز که در مراجع کیفری بررسی می گردد، به همین شیوه عمل می شود . در مرحله دادسرا به دعوای علامت تجاری چگونه رسیدگی میشود؟ ۳- برند باعث بروز رفتاری متمایز از سایر رفتارهایی که یک مصرف کننده دارد میشود. نام نما یا نام تجاری یک طرح، نماد، نام یا عبارت است و یا هر ویژگی دیگری که مشخص کننده خدمات یا محصولات خاصی باشد که به وسیله آن از سایر کالا و خدمات مشابه متمایز گردد.

This article has been written by GSA Content Generator Demoversion!