مرحلهی بعدی، گام مهم ثبت علامت تجاری است

تبصره ـ صدور المثنی برای گواهی نامههای مفقودشده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیهای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تأیید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد . ماده ۱۶۶ ـ سازمان در اجرای ماده ۶۳ قانون هر ساله باید حداکثر تا ۵۰ درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیفهای هزینهای جداگانه پیشبینی و به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید. درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق، در چارچوب ماده۱۶۶ این آییننامه هزینه میگردد. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد میگردد. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

ثبت نشان تجاری

Article has been created by GSA Content Generator Demoversion.

در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهینامه مفقودی مینماید. اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بینالمللی فرستاده شود. ماده۱۵۵ ـ هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بینالمللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیهای به دفتر بینالمللی اعلام کرده و در آن کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفتهاند ذکر و از دفتر بینالمللی درخواست خواهد کرد که ثبت بینالمللی را در حدود لازم باطل نماید. درخصوص علائم تجاری ثبت شدهای که پس از تاریخ فوق تمدید میشوند، هزینه تمدید طبق جدول هزینهها محاسبه خواهد شد. ماده ۱۵۶ ـ چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بینالمللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقتنامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون و این آییننامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار میدهد.

ماده ۱۶۴ ـ کلیه هزینههای بررسی و ثبت بینالمللی اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم طبق معاهدات بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهیهای مربوط در روزنامه رسمی طی فرایند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پیشبینی شده و برای این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت. تبصره ـ پرداخت هزینههای پیشبینی شده مستقیماً یا در چارچوب ماده ۱۶۷ این آییننامه، از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت. تبصره ـ تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم با سازمانها و مؤسسات ذیربط میتواند به صورت الکترونیکی انجام شود. سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و این آییننامه انجام خواهد گرفت. همچنین لازم به ذکر است که شما با مراجعه به صفحات مورد نظر، میتوانید از مشاوره رایگان مسائل ثبتی بهرهمند شوید تا امور حقوقیتان توسط تیم متخصص آگاه صورت گیرد. طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری. ماده ۱۷۶ ـ تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت، توسط این مرجع انجام میپذیرد. تبصره ـ اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء میشود.

ثبت برند تجاری

ماده۱۵۹ ـ هرگاه متقاضی ثبت بینالمللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیهای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید. یک نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هنگام بررسی نام برند تجاری باید به آزاد بودن دامنه سایت هم توجه داشته باشید. علامت تجارتی: این نوع از علامت، توسط یک توزیع کننده و تاجر روی کالایی قرار می گیرد که وی مسئولیت تجاری نمودن آن را عهده دار می شود.این کالا ممکن است توسط خود تاجر و یا دیگری تولید شود.البته علائم تجارتی می تواند با علائم صنعتی همراه باشد. ممکن است به نظر برسد که یک شرکت خیلی در راه اجرای حکم پافشاری نمی کند. هزینه ثبت آگهی تقضای ثبت علامت تجاری ( روزنامه رسمی نوبت اول ) و روزنامه رسمی نوبت دوم که در حکم مرحله نهایی ثبت برند جهت دریافت گواهی ده ساله می باشد.